Voorwaarden Tesla Verzekering

Onderstaande voorwaarden zijn van Delta Lloyd en gelden tot 1-1-2017.

Inmiddels lopen alle Teslaverzekeringen via ons kantoor bij Turien, klik hier voor Voorwaarden Tesla Turien

Specifieke voorwaarden Delta Lloyd Tesla verzekering:

Eigen gebrek dekking Indien het motorrijtuig:
– niet ouder is dan 3 jaar;
– niet meer dan 50.000 kilometer heeft gereden;
Dan dekt deze Tesla verzekering, indien hiervoor geen beroep op een andere voorziening kan worden gedaan tevens schade aan motor en/of aandrijving, voor zover die schade voortvloeit uit een eigen gebrek, met als voorwaarde dat het voorgeschreven onderhoud is gedaan aan de Tesla en de Tesla niet is overbelast. Voor slijtagegevoelige onderdelen geldt een aftrek wegens veronderstelde verbetering van oud tot nieuw. Deze dekking geldt voor de volgende onderdelen:
a.        de aandrijflijn met de bijbehorende componenten waaronder ook de elektromotor(en);
b.        de elektronische aansturing en/of bijbehorende beveiliging.
Pechhulp Nederland

 

Wat is verzekerd

Uitsluitend wanneer de verzekerde vooraf contact heeft opgenomen met de Helpdesk Delta Lloyd (zie het telefoonnr. op de groene kaart), bestaat er recht op hulpverlening. Dit is het geval als de Tesla binnen de landgrenzen van Nederland tot stilstand komt of staat vanwege een verzekerde gebeurtenis en verder rijden niet mogelijk of verantwoord is. Onder een verzekerde gebeurtenis wordt verstaan een mechanische of elektronische storing, een lege of onvoldoende geladen accu of een van buiten afkomend onheil. Bij aanvang van de reis was deze gebeurtenis nog onzeker/niet aanwezig en als gevolg daarvan is hulp noodzakelijk. De hulpverlening wordt georganiseerd door de Helpdesk Delta Lloyd en kan bestaan uit:

Noodreparatie

Het al dan niet provisorisch repareren van de personenauto, zodat de reis kan worden voortgezet of begonnen. Voor de bij de hulpverlening te vervangen onderdelen van de verzekerde Tesla dient de verzekerde contant aan de hulpverlener af te rekenen.

Transport

Als het niet mogelijk is om de auto ter plekke d.m.v. een noodreparatie te herstellen of de accu op te laden en het technisch niet mogelijk of verantwoord is om met de Tesla verder te rijden, bestaat recht op transport van de personenauto en eventuele aanhanger, de bestuurder en de passagiers naar de dichtstbijzijnde reparateur of naar een ander adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder en passagiers vindt in beginsel plaats in combinatie met transport van de Tesla. Indien dit niet mogelijk is dan hebben de bestuurder en de eventuele passagiers recht op vervoer per taxi indien de af te leggen afstand minder dan 50 km is. In alle overige gevallen vindt vergoeding plaats op basis van de tarieven van het openbaar vervoer per tweede klasse.

Wat is niet verzekerd

Naast de Algemene uitsluitingen genoemd in de polisvoorwaarden, bestaat er geen recht op hulpverlening:

  1. wanneer de verzekerde voor aanvang van de reis redelijkerwijs kon voorzien dat er tijdens de reis een beroep op die hulpverlening gedaan zou moeten worden;
  2. als de schade het gevolg is van een zodanige staat van onderhoud en/of overbelasting, dat het uitvallen daarvan redelijkerwijs viel te voorzien;
  3. voor een eerder geconstateerd gebrek waarvoor hulp is verleend en welke daarna niet deskundig is gerepareerd.

Eigen risico
Indien de hulpverlening wordt verleend omdat er sprake is van een lege of onvoldoende geladen accu, dan is het eigen risico zoals vermeld op het polisblad van toepassing.
Dit eigen risico wordt niet in rekening gebracht bij de eerste keer in een verzekeringsjaar dat een beroep wordt gedaan op de hulpverlening voor deze verzekerde gebeurtenis.
Onder het begrip verzekeringsjaar wordt verstaan een periode van 12 maanden vanaf de contractvervaldatum.Voor eigen schuldschade wordt een eigen risico van € 500,- ingehouden.

<<< Terug naar Tesla verzekering

De Sportwagenverzekering Tesla Verzekering Voorwaarden Tesla Verzekering